Del Concili Vaticà II (LG) -11

Tal com diu sant Ireneu, ella <<obeint esdevingué causa de salvació per a ella mateixa i per a tot el llinatge humà>>. Per això, amb ell molts Pres antics afirmen de bon grat en llur predicaciò: <<El nus de la desobediència d´Eva fou desfet per

l´obediència de Maria; allò que la verge Eva va lligar amb la seva infÏdelitat, la verge Maria ho va desfer per la fe>>, i, comparant-la amb Eva, anomenem Maria <<la Mare dels vivents>>, i afirment molt sovint: <<Per Eva la mort, per Maria la vida>>.

 

Copiat del Concili Vaticà II (LG) per la jove Elisenda Almirall F.