Paraules marianes

Del Concili Vaticà II (LG) -12

Aquesta unió de la Mare amb el Fill en l´obra de la salvació es manifesta des del temps de la concepció virginal de Crist fins a la Seva mort; sobretot quan Maria, alcant-se de pressa per visitar Elisabet, aquesta proclamà benaurada per la seva fe en la salvació promesa, i el precurso saltá de goig en la sina de la mare (cf.Lc 1,41-45); i en el naixement, quan la Mare de Déu presentà juiosa als pastors i als Mags el seu hereu, el qual no esquinçà, ans consagrà la seva integritat virginal.


Copiat del concili Vaticà II (LG) per la jove Elisenda Almirall F.

Del Concili Vaticà II (LG) -11

Tal com diu sant Ireneu, ella <<obeint esdevingué causa de salvació per a ella mateixa i per a tot el llinatge humà>>. Per això, amb ell molts Pres antics afirmen de bon grat en llur predicaciò: <<El nus de la desobediència d´Eva fou desfet per

l´obediència de Maria; allò que la verge Eva va lligar amb la seva infÏdelitat, la verge Maria ho va desfer per la fe>>, i, comparant-la amb Eva, anomenem Maria <<la Mare dels vivents>>, i afirment molt sovint: <<Per Eva la mort, per Maria la vida>>.

 

Copiat del Concili Vaticà II (LG) per la jove Elisenda Almirall F.

Del Concili Vaticà II (LG) -10

Del Concili Vaticà II (LG)

D´aquesta manera, Maria, filla d´Adam, consentint a la paraula divina, esdevingué Mare de Jesús i, abraçant la voluntat salvadora de Déu amb tot el cor i no frenada per cap pecar, es consegrà totalment, com esclava del Senyor, a la persona i a

l´obra del seu Fill, servint, sota Ell i amb Ell, el misteri de la Redempció per gràcia de Déu totpoderós. Amb raó, doncs, els Sants Pares consideren a Maria no pas com a utilizada per Déu de forma merament passiva, ans colabo-rant a la salvació humana amb fe i obediència lliures.

Copiat del Concili Vaticà II (LG) per la jove Elisenda Almirall F.

Del Concili Vaticà II (LG) - 08

Del Concili Vaticà II (LG)

El Pare misericordiós volgué que l’acceptació de la mare predestinada precedís l’Encarnació, perquè així, tal com la dona contribuí a la mor, també la dona contribuís a la vida. Això val sobretot de la Mare de Jesús que infongué en el món la vida mateixa, que tot ho renova, i ha estat dotada per Déu amb els dons dignes d’una missió tan gran.

Traduït per la jove Elisenda A.